ျမန္မာနိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား စတင္တက္ေရာက္နိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္း ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *