ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွု ေကာ္မတီဆန္းသစ္တီထြင္မွုနွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အတတ္ပညာျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *