၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္ ၊ပံုမွန္ဘြဲ႕ႀကိဳ၊မဟာတန္းနွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားနွင့္ HRD သင္တန္းမ်ား တြင္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *