အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေျကာ္ျငာျပိဳင္ပြဲသို့ပိုစတာမ်ားကိုအြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္မဲေပးနိုင္ေျကာင္းစာေပးပို့လာျခင္းကိစၥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *