ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊Graduate School of Public Policy (GraSPP), University of Tokyoတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ Master of Public Policy,International Porgram(MPP/IP) ပညာသင္ဆုသို့ေလ်ွာက္ထားနိုင္ေျကာင္းအေျကာင္းျကားျခင္းကိစၥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *