ဂျပန်နိုင်ငံ Graduate School of Public Policy (GraSPP), University of Tokyo တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်Master of Public Policy,International Porgram(MPP/IP) ပညာသင်ဆုသို့ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *