၂၀၂၁-၂၀၂၂ပညာသင္နွစ္အတြက္ တရုတ္အစိုးရပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားနိုင္ေျကာင္းအေျကာင္းျကားျခင္းကိစၥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *