အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာစုစုယဉ်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)အင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၅၀၅၇၈၆၈
suusuuyin.ssy@gmail.com
2ဒေါ်မြတ်မြတ်အောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၅၃၁၁၀၃၄
myat2aung07@gmail.com
3ဒေါ်ဝါဝါခိုင်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၅၆၆၁၄၃၇
dawwahwahkhaing333@gmail.com
4ဒေါ်ပန်းမှုံကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၅၆၆၁၈၃၉
roseroyal995@gmail.com
5ဒေါ်သန္တာဝင်းကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၀၁၆၁၂၆၇
6ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၃၆၃၉၇၃၆
7 ဒေါ်ဉမ္မာသူကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၆၁၇၀၁၀၄၄
ohnmarthu.thu25@gmail.com
8ဒေါ်စပယ်တင်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၅၅၀၅၆၉၁
jasmine.tin@gmail.com
9ဒေါ်မြတ်မြတ်ကျော့ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၂၅၅၇၇၈၃၈၈
myatmyatkyawt@gmail.com
10ဦးအေးချမ်းအောင်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၇၇၇၅၈၁၁၁
ayechan.201547@gmail.com
11ဒေါ်ရီရီပြုံးကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၆၉၀၄၂၁၈
yiyipyone1981@gmail.com
12ဒေါ်မြတ်သဲစုခိုင်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၄၂၂၄၄၄၅၁၁
myatthesukhaing@gmail.com
13ဒေါ်စန္ဒီခင်ခင်လေးလက်ထောက်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၄၃၁၈၂၅၁၈
sandikhinkhinlay@gmail.com
14ဒေါ်နိုနိုဆန်းလက်ထောက်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၄၂၅၀၀၂၇၁၃
nhonho7@gmail.com
15ဦးပိုင်စိုးအောင်လက်ထောက်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၂၅၀၆၉၆၇
paingsoeaung2015@gmail.com
16ဒေါ်နော်ဖောအယ်ဝါးလက်ထောက်ကထိကအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၆၇၆၈၉၁၀
phawealwah@gmail.com
17ဒေါ်မြင့်မြတ်ဦးနည်းပြအင်္ဂလိပ်စာဌာန၉၇၉၂၇၉၉၇၆၆
myintmyatglorious@gmail.com