သမိုင်းနောက်ခံ

ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံနောက်ခံသမိုင်း

                  ဘားအံတက္ကသိုလ်သည် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၂၆)၊ ဘားအံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဘားအံတက္ကသိုလ်၏ အကျယ်အ၀န်းမှာ ၆၇.၉၁၉ ဧက ဖြစ်ပါသည်။

                  ဘားအံတက္ကသိုလ်သည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၃)ရက် တွင် ကရင်ပြည်နယ်၏ ဒေသကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ဘားအံကောလိပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။       

                  ဘားအံကောလိပ်မှနေ၍ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့တွင် ဒီဂရီကောလိပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၄) ရက်နေ့တွင် ဘားအံတက္ကသိုလ်အဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့် တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။