ဘူမိဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာအောင်မေသန်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)ဘူမိဗေဒ၀၉-၇၉၄၃၆၃၂၀၉drdaungmaythan@gmail.com
2ဒေါက်တာခင်သူသူမင်းပါမောက္ခဘူမိဗေဒ၀၉-၄၅၅၄၅၉၂၉၃khinthuzarmin.mlm@gmail.com
3ဒေါက်တာသန့်ဇော်မိုးတွဲဖက်ပါမောက္ခဘူမိဗေဒ၀၉-၄၀၁၅၄၁၆၇၈thantzawmoe.geol96@gmail.com
4ဒေါက်တာအောင်အောင်ဇာနည်တွဲဖက်ပါမောက္ခဘူမိဗေဒ၀၉-၄၂၉၂၅၂၆၄၆aungaungzarni.geol@gmail.com
5ဦးသိန်းသန်းထိုက်ကထိကဘူမိဗေဒ၀၉-၇၇၆၇၇၆၈၇၅htikeko6@gmail.com
6ဒေါ်ဝင်းအိဇင်အောင်ကထိကဘူမိဗေဒ၀၉-၇၉၈၈၇၄၇၄၀eizingeol2003@gmail.com
7ဒေါ်နန်းတင်ဇာဦးလ/ထကထိကဘူမိဗေဒ၀၉-၇၈၆၃၈၂၁၇၂nantinzaroo87@gmail.com
8ဦးအောင်သီဟန်ဦးသရုပ်ပြဘူမိဗေဒ၀၉-၄၂၅၀၀၃၉၁၂Aungthihanoo16@gmail.com
9ဒေါ်သက်ထားဆုဝေသရုပ်ပြဘူမိဗေဒ၀၉-၇၇၇၂၇၇၅၅၈thswrose@gmail.com
10ဦးခွန်ကျော်ဇောဝေသရုပ်ပြဘူမိဗေဒ၀၉-၄၂၅၀၁၉၆၆၀sawkyawzawwai@gmail.com