သင်္ချာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါက်တာမြယဉ်ယဉ်ငြိမ်းပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)
သင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၅၅၇၈၈၂၆
myayinyinnyein26@gmail.com
2ဒေါက်တာအေးသီတာမြင့်ပါမောက္ခသင်္ချာဌာန၀၉-၅၀၄၉၈၇၈
myintayethida4@gmail.com
3ဒေါက်တာအေးမြတ်သွယ်တွဲဖက်ပါမောက္ခသင်္ချာဌာန၀၉-၇၈၁၀၁၈၆၈
4ဒေါက်တာသက်သက်နိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခသင်္ချာဌာန၀၉-၇၆၅၁၉၀၉၂၆
5ဒေါက်တာသန့်သန့်ထွန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၁၇၉၇၉၅၉
6ဒေါက်တာနန်းသိင်္ဂီမြင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခသင်္ချာဌာန၀၉-၉၆၅၄၀၂၀၁၃
7ဒေါ်မေမေစိန်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၅၁၅၂၇၅၇
8ဒေါ်စန္ဒာဝင်းကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၅၀၈၈၁၃၅
9ဒေါ်ရင်ရင်အေးကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၄၄၉၂၅၃၆၀၇
10ဒေါ်အေးအေးခိုင်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၅၆၇၇၃၃၀
11ဒေါက်တာကေခိုင်အုန်းကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၅၀၂၇၅၉၅
kaykhaingohn76@gmail.com
12ဒေါ်မီမီသန်းကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၂၅၇၈၅၃၅၉၈
13ဒေါက်တာသိန်းသိန်းဆင့်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၄၄၈၀၅၂၃၃၀
14ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေးကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၁၈၃၈၁၂၀
15ဒေါက်တာခင်သီတာစိုးကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၇၇၃၇၆၇၃၈၃
16ဒေါ်ဇာနည်ထွန်းကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၃၆၃၀၃၀၆
17ဒေါ်သိင်္ဂီအောင်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၄၃၀၉၅၅၉၈
18ဉီးကျော်ထွန်းအောင်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၄၅၁၂၃၇၅၁၈
19ဒေါက်တာခိုင်ဇာဇာလင်းလက်ထောက်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၂၅၂၈၀၅၀၇၁
20ဒေါ်သိမ့်ပပဝင်းလက်ထောက်ကထိကသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၄၈၀၀၇၂၅
21ဒေါ်ရဲမေစိုးနည်းပြသင်္ချာဌာန၀၉-၇၉၁၅၇၉၂၅၃
yemaysoe112@gmail.com
22ဒေါ်နန်းသဉ္ဇာဉာဏ်ဝင်းနည်းပြသင်္ချာဌာန၀၉-၂၅၅၉၅၆၃၀၈
ThinzarlayHpaan@gmail.com