ရုက္ခဗေဒဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်E-mail
ဒေါက်တာခင်စန်းနုပါမောက္ခဌာနမှူးရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၅၀၅၀၇၄၀drkhinsannu6@gamil.com
ဒေါက်တာဥမ္မာသိန်းပါမောက္ခရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၅၀၀၀၆၇၈annie.ohnmarthein@gmail.com
ဒေါ်သန်းသန်းဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၂၅၀၃၂၈၆၁
ဒေါက်တာရတနာတွဲဖက်ပါမောက္ခရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၈၀၇၉၉၁၃၁mayadanar125@gmail.com
ဒေါက်တာဌေးဌေးလွင်တွဲဖက်ပါမောက္ခရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၅၀၅၈၈၅၇hhlwin252@gamil.com
ဒေါ်မြမြနွယ်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၅၆၆၁၆၂၇myamyanwe2000@gmail.com
ဦးသန့်ဇင်ဦးကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၉၆၅၁၇၈၁၉Sy.thant.bio@gmail.com
ဒေါက်တာသီသီထိုက်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၉၈၉၇၀၈၈၇thithihtike30@gmial.com
ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၃၆၃၂၁၆၆၁၁myintwinwin806@gmial.com
၁၀ဒေါက်တာအေးအေးအောင်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၈၁၆၃၂၀၃၃ayeayeaung@gmail.com
၁၁ဒေါ်မိမြင့်မြင့်မော်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၇၈၄၈၁၉၅၅Mimaw0535@gmail.com
၁၂ဒေါက်တာရီရီဝင်းကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၂၅၂၈၄၆၄၅yeeyeewin@gmial.com
၁၃ဒေါက်တာသီရိမျိုးညွန့်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၂၈၁၃၅၁၂၃thirimyonyunt@gmail.com
၁၄ဒေါက်တာရင်မာစန်းကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၈၈၁၇၇၂၅၅yinmarsan328@gmail.com
၁၅ဒေါ်သက်သက်ဝေကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၂၁၉၈၇၄၉၇thett7921@gmail.com
၁၆ဒေါ်ဌေးဌေးမွန်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၀၂၆၇၆၈၆၄htayhtaymon5566@gmail.com
၁၇ဒေါ်သန္တာစိုးကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၄၁၁၅၀၃၇၂
၁၈ဒေါ်မိုးမိုးမြင့်အောင်လက်ထောက်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၈၉၈၈၄၇၉၇၅
၁၉ဒေါ်နန်းစံခမ်းလက်ထောက်ကထိကရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၈၀၁၉၀၈၄၂
၂၀ဒေါ်နန်းယဉ်ယဉ်မြင့်သရုပ်ပြရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၄၂၅၀၄၆၆၄၀yinyinmyint654@gmail.com
၂၁ဒေါ်နော်ကေသွယ်ဦးသရုပ်ပြရုက္ခဗေဒဌာန၀၉-၇၈၈၆၃၃၇၅၂Kaythweoo3390@gmail.com