ကျောင်းသားရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါ်မေမီခင် ဌာနမှူး သင်တန်းရေးရာ ၀၉-၄၂၅၂၇၈၆၅၉
2ဒေါ်နန်းစန္ဒာချိုလ/ထမော်ကွန်းထိန်း ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၄၂၅၀၀၃၈၄၇
nansandarcho@gmail.com
3ဒေါ်စန္ဒာဝင်း ရုံးအုပ် ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၄၄၄၆၇၁၈၃၅
4ဒေါ်နန်းမယ်သန်းတင် ဌာနခွဲစာရေး ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၄၂၅၀၄၈၂၂၁
5ဦးခွန်မင်းဆွေ ဌာနခွဲစာရေး ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၂၅၈၂၄၅၀၉၇
6ဦးနန္ဒာလွင်အောင် အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက် ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၄၂၃၄၆၀၁၈
nandarlwinaung@gmail.com
7ဦးပြည့်စုံတင်လတ် အကြီးတန်းစာရေး ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၇၉၈၈၅၅၂၇၈
8ဒေါ်နန်းနှင်းဆီ အကြီးတန်းစာရေး ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၂၅၅၉၃၉၀၂၃
9ဒေါ်ရီဖြိုးသီရိ အကြီးတန်းစာရေး ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၄၂၅၀၄၀၄၆၃
10ဒေါ်နန်းဝင်းဝင်းချို အမှုတွဲထိန်း ကျောင်းသားရေးရာ ၀၉-၇၉၄၇၄၀၆၁၇