စာမေးပွဲနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဦးအောင်မျိုးမြင့်မော်ကွန်းထိန်းစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၅၆၄၀၆၂၃၅
2ဒေါ်ခင်ဇေယျာဝင်းလ/ထမော်ကွန်းထိန်းစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၂၅၁၁၉၈၀၉၁
3ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်းရုံးအုပ်စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၃၁၄၆၀၀၇khaingkhaingwin@gmail.com
4ဦးစောသန်းစိုးဌေးဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၄၆၃၄၀
5ဒေါ်နန်းတင်အေးဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၇၆၆၆၃၂၀၂၇
6ဒေါ်မိရီရီထွန်းဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၅၁၄၉၅
7ဒေါ်အေးမျိုးဝင်းဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၀၁၆၁၇
8ဒေါ်ချောစုဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၀၉၈၆၄
9ဒေါ်လှဝင်းဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၅၀၅၅၄
10ဒေါ်မိဆည်ရီတင်ဌာနခွဲစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၇၉၁၅၇၈၈၃၁
11ဒေါ်ခိုင်ဝါဝါထွန်းအကြီးတန်းစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၄၉၆၈၇khaingwarht@gmail.com
12ဒေါ်သန်းသန်းဌေးအကြီးတန်းစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၇၇၀၉၅၄၄၅၂
13ဒေါ်နန်းနွယ်နီမြင့်အကြီးတန်းစာရေးစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၄၇၉၆၄
14ဒေါ်စိန်စိန်မြအကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၂၆၄၂၅၇၁၄၅
15ဦးစောမီမီအကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၄၈၁၉၆၆၄၀
16ဒေါ်တင်တင်ခိုင်အမှုတွဲထိန်းစာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန၀၉-၄၂၅၀၃၂၃၅၂