ကွန်ပျူတာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဒေါ်ခင်သန်းဦးလ/ထ မန်နေဂျာ(စနစ်)ကွန်ပျူတာ၀၉-၄၂၀၁၅၉၃၅၅khindagon65@gmail.com
2ဒေါ်နန်းသီတာမိုးလ/ထကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးကွန်ပျူတာ၀၉-၄၂၅၀၄၉၆၆၈thidarmoe919@gmail.com