စာကြည့်တိုက်ဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်E-mail လိပ်စာ
ဒေါ်အေးအေးသင်းဌာနခွဲမှူး/စီမံစာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၂၅၁၂၁၃၀၇၄
ဒေါ်ဝင်းဝင်းဆွေလက်ထောက်စာကြည့်တိုက်မှူးစာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၄၂၅၃၁၇၂၆၁winwinswe21@gmail.com
ဒေါ်စန်းစန်းနွဲ့စာကြည့်တိုက်လ/ထ-၂စာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၄၂၅၀၄၈၆၅၆dawsannwet636@gmail.com
ဒေါ်မေရီသန်းပုံဆွဲ-၂စာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၄၂၅၀၄၉၇၇၅
ဒေါ်မေသက်နိုင်စာကြည့်တိုက်လ/ထ-၃စာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၇၉၇၅၆၂၈၀၀maythetnaing1991@gmail.com
ဒေါ်တွယ်တာကျော်မြင့်အကြီးတန်းစာရေးစာကြည့်တိုက်ဌာန၀၉၇၉၁၇၆၉၆၃၈tweltar570@gmail.com