စီမံရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဦးမျိုးသိန်းဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)စီမံရေးရာဌာန၀၉-၄၄၉၂၅၁၀၃၀
2ဒေါ်နှင်းနှင်းစိုးရုံးအုပ်စီမံရေးရာဌာန၀၉-၂၅၄၄၂၄၄၃၁hninhninsoe85@gmail.com
3ဒေါ်သီတာသန်းဌာနခွဲစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၇၉၆၆၆၁၃၆
4ဒေါ်တင်မာဦးဌာနခွဲစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၉၁၅၆၄၅၂၂
5ဒေါ်ခင်လင်းကြူဌာနခွဲစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၈၉၉၈၉၁၅၃၈
6ဒေါ်စုစုခိုင်ဌာနခွဲစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၄၂၅၀၅၀၅၅၆
7ဒေါ်တိုးတိုးလွင်ဌာနခွဲစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၂၆၀၄၁၉၄၈၁
8ဒေါ်နန်းသိန်းကြည်အငယ်တန်းလက်ရေးတိုလက်နှိပ်စက်စီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၉၇၀၇၄၄၃၃
9ဒေါ်မိချိုချိုအေးအကြီးတန်းစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၉၁၅၇၇၈၅၄chochoaye164@gmail.com
10ဒေါ်မိခင်ဆွေဝင်းအကြီးတန်းစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၈၈၅၀၉၁၉၄
11ဦးစိုင်းသိန်းမြင့်ထွန်းအကြီးတန်းစာရေးစီမံရေးရာဌာန၀၉-၄၂၅၀၂၄၇၈၆
12ဦးအောင်ကိုမင်းအမှုတွဲထိန်းစီမံရေးရာဌာန၀၉-၇၈၃၄၂၆၇၁၆
13ဦးမျိုးကျော်အစောင့်စီမံရေးရာဌာန၀၉-၄၂၅၂၉၇၉၇၈