ဘဏ္ဍာရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဉီးလှကျော်ဌာနခွဲမှူး (ဘဏ္ဍာ)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၅၀၀၇၆၇၅
2ဒေါ်နန်းခင်မာအေးဌာနစုမှူး (ဘဏ္ဍာ)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၄၄၈၀၃၅၇
3ဒေါ်နန်းဝါဝါတင်စာရင်းကိုင် (၁)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၄၂၅၀၀၉၁၆၀
4ဒေါ်အေးအေးမွန်စာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၄၂၅၀၄၇၈၁၅
5ဉီးစောကျော်ခင်ဝင်းစာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၄၄၉၀၀၀၅၆၂mgnoe562@gmail.com
6ဉီးစောမျိုးသိန်းဇော်စာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၄၂၅၀၁၀၅၆၆Ptlone33@gmail.com
7ဒေါ်သီတာဝင်းစာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၅၃၀၃၆၀၀၅
8ဒေါ်ရူပါစိုးအောင်စာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၂၅၅၇၇၂၈၂၉
၀၉-၆၈၂၆၄၆၈၂၂
yuper Soe Aung61@gmail.com
9ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်စာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၀၂၄၆၃၉၇Cat.mmg4@gmail.com
10ဒေါ်ဖြူဖြူအေးစာရင်းကိုင် (၂)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၉၅၁၁၆၅၄၈၁
11ဉီးစောခင်ကျော်မြင့်စာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၁၅၈၄၀၆၀khinkyawmyint8681@gmail.com
12ဉီးမင်းဇင်ဗိုလ်အောင်စာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၈၇၃၅၄၁၈၀
13ဒေါ်နန်းနီလာဉီးစာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၈၇၂၀၅၂၁၁NilarOo383@gmail.com
14ဒေါ်ဝါဝါပွင့်စာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၁၆၀၇၉၅၂
15ဒေါ်သင်းသင်းဉီးစာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၇၆၂၂၀၆၀၂
၀၉-၆၇၈၈၈၂၆၀၀
16ဒေါ်နန်းဇာဇာလင်းစာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၁၅၆၈၉၉၆hitea2@gmail.com
17ဒေါ်နန်းဌေးဝင်းသီစာရင်းကိုင် (၃)ဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၆၁၇၃၀၀၂nandar.love.148@gmail.com
18ဉီးဝင်းနိုင်ဉီးအမှုတွဲထိန်းဘဏ္ဍာဌာန၀၉-၇၉၀၄၀၃၉၆၁