အင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဦးလှအောင်
အင်ဂျင်နီယာမှူး
အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၅၃၅၅၆၄၉၇aung.hla665@gmail.com
2ဒေါ်ဇင်ဟေမာကြည် အင်ဂျင်နီယာမှူးအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၅၄၀၁၇၉၆၀
haymarkyi@gmail.com
3ဒေါ်အေးမြင့်ဇော်
လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၈၀၆၈၆၄၃၅
www.mayzaw12@gmail.com
4ဒေါ်မေသဇင်ဝင်း
လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၉၇၃၅၂၁၃၄၄
maythazinoo7@gmail.com
5ဒေါ်ထိုက်ထိုက်စံ
လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၂၅၀၀၀၈၅၁
htikehtikesan7121985@gmail.com
6ဒေါ်နိုဝင်စမ်း
အကြီးတန်းစာရေး
အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၅၅၇၇၂၈၂၆
7ဦးတင်ထွန်းဦး
ရေစက်မောင်း(၃)အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၉၆၉၉၇၇၉၆၉
8ဦးဝင်းနိုင်
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်(၃)အင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၅၅၇၂၆၂၈၄
9ဦးစိုင်းကြည်သန်း
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၆၀၅၀၉၅၂၉
10ဦးဆန်းမြင့်
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၈၉၈၄၈၇၄၆၄
11ဦးကျော်ဇေယျာဝင်း
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၂၃၆၃၆၇၅၈
12ဦးပြုံးချို
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၉၇၉၉၄၄၄၂၉
13ဦးခွန်မင်းဟိန်း
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၈၁၀၅၅၃၆၀
14ဦးဉာဏ်ဆောင်
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၂၇၆၆၉၁၂၇

15ဦးစိုးဝင်းနိုင်
အစောင့်နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၇၄၃၂၉၃၇၅
16ဦးသန်းထိုက်
ဥယျာဉ်လုပ်သားနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန
17ဒေါ်ခင်ရွှေ
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၄၀၆၅၆၃၆၅
18ဒေါ်ဝင်းအောင်
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၄၄၄၂၈၅၅၀
19ဒေါ်စန်းစန်းအေး
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၂၅၃၈၄၉၈၃၆
20ဒေါ်မြတ်မာလာသိန်း
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၄၄၃၅၄၆၆၃၄
21ဒေါ်အိအိမိုး
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၈၀၂၀၁၁၀၅

22ဒေါ်ဟေမာဖြိုး
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၆၆၀၁၇၅၄၀
23ဒေါ်မြဝင်း
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၉၉၃၀၀၀၁၆
24ဒေါ်နန်းနီလာထွန်း
သန့်ရှင်းရေးနယ်မြေအင်ဂျင်နီယာဌာန၀၉-၇၈၉၂၈၇၆၇၉