ပစ္စည်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်
1ဦးစောအေးခိုင်ပစ္စည်းထိန်း-၂ပစ္စည်းဌာန၀၉-၈၉၀၀၈၁၁၃၅
2ဒေါ်နန်းဖြူဖြူလွင်ဌာနခွဲစာရေးပစ္စည်းဌာန၀၉-၇၇၆၃၀၅၆၄၆
3ဦးအောင်ဆန်းဦးပစ္စည်းထိန်း-၃ပစ္စည်းဌာန၀၉-၇၈၃၄၂၉၅၇၁